Monday 4 March 2019

Участия на младежи в онлайн обучения - начин за сертифициране на компетенции, необходими за развитие на предприемачески умения. Най-активен беше Джанер Мустафа, който спечели сертификат.
*   *   *
Participation of young people in online training - a way to certify the competences needed to develop entrepreneurial skills. The most active was Janner Mustafa, who won a certificate.
Провеждане на благотворително събитие за набиране на средства за училищно радио проведено през януари 2019 година
Младежите доказаха за пореден път своя талант.
Техният спектакъл събра повече от 100 човека в залата на Младежки център в град Хасково.
Искаме, можем, творим...

*   *   *

Conducting a charity event for fundraising for a school radio conducted in January 2019
The youngsters once again proved their talent.
Their performance gathered more than 100 people in the hall of the Youth Center in the town of Haskovo.
We want, we can, we create ...


Sunday 23 December 2018

Activities before Christmas 2018

Youth participation in Christmas Charity Initiatives.Let our Good lead us on the way to the future!Students in Erasmus + project created presentations in which they shared their Christmas dreams.


#Erasmus+ #empathy #social #entrepreneurship

Saturday 22 December 2018

3rd Transnational project meetings took place

Трета Трансгранична среща по Еразъм+ проекта протече, както беше предвитено в програмата. По уважителни причини координаторът на испанската Association Projuven бяха извън страната, но но срещата присъства друг техен представител.Обсъдихме създадените продукти по време на изпълнение на проекта и планувахме сроковете за оставащите задачи.По време на срещата обсъдихме възможностите за продължаване на дейностите и след приключване на проекта, а също и на индикаторите за засилване на неговото въздействиe.

*   *   *

A Third Transnational meeting under the Erasmus + project took place, as foreseen in the program. For good reasons, the coordinator of the Spanish Association Projuven was outside the country, but the meeting was attended by another representative of the organization.We discussed the created products during the implementation of the project and planned the deadlines for the remaining tasks.During the meeting, we discussed the possibilities for continuation of the activities after the end of the project as well as the indicators for strengthening its impact.

All photos created during the meeting is in shared disk space of the project:


Sunday 18 November 2018

3rd Transnational meeting, Malaga, Spain

In the period Desember 1st to 2nd, a 3rd Transnational meeting will be held under the IMCEskills project. You can view the program of the event:

.

Saturday 3 November 2018

#timetomove2018

#timetomove2018

This logo is created by Dzhaner


От началото на месец октомври 2018г. „Академия Бъдеще за Бизнес Развитие“ се включи в организирането и провеждането на събития, свързани с Европейската кампания TIME TO MOVE. Дейностите се реализираха с подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси.
В тази връзка ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се включиха в различни инициативи.
Целите на събитието бяха свързани с това да провокира младежката активност в търсене и откриване на различни начини за опознаване и изследване на Европа.
Учениците от гимназията са активни участници в различни проекти на програма Еразъм+, както в областта на образованието и училищния обмен, а така също и в сектор „Младеж“.
Те дадоха висока оценка за ползите от сътрудничеството си с връстници на интернационално ниво - изграждане на лидерски качества, презентационни умения, умения за работа в екип, преодоляване на социални различия и други.
From the beginning of October 2018 Academy "Future for Business Development Academy" was involved in organizing and conducting events related to the European TIME TO MOVE campaign. The activities were implemented with the support of the Human Resources Development Center.
In this regard, students from Secondary Natural Sciences School "Acad. Boyan Petkanchin "took part in various initiatives.
The goals of the events were to provoke YOUTH ACTIVITY in search and discover different ways of exploring Europe.
High school students are active participants in various Erasmus + projects, both in the field of education and school exchanges, as well as in the Youth sector.
They praised the benefits of peer cooperation at the international level - building leadership skills, presentation skills, teamwork skills, overcoming social differences, and others.
В периода на инициативата TIME TO MOVE се проведоха три различни типа дейности:
Провеждане на онлайн състезание за създаване на добавена реалност с използване на платформата HPReveal – платформа с отворен код, интересен начин за представяне и изучаване на европейските столици:
Online event:


  • Дискусия с ученици, свързана с информиране за европейските младежки портали и изпълнението по Еразъм+ проект.
  • Discussion with students related to information about the European Youth Portal and implementing Erasmus + Project
  • „Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people".

Провеждане на поход в местността „Кенана“, Хасково


Conducting a march in the Kenana area, Haskovo