ACTIVITIES

---------------------------------------------------------------------------------
Благотворително събитие в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, свързано с набиране на средства за училищно радио.

Младежите имат нужда да бъде чут техния глас!

Темата на събитието беше „Книга за книга 2018“. То даде възможност също учениците да разменят любими книги помежду си.

*   *   *

Charity Event at Academic Grammar School "Acad. Boyan Petkanchin ", related to fundraising for school radio. 

Young people need their voice to be heard!

The theme of the event was Book Book 2018. It also enabled students to exchange favorite books among themselves.
---------------------------------------------------------------------------------
14.09.2019 г.
Младежите проведоха тренинг за създаване на покани за представителни събития
Те споделиха своите идеи в онлайн връзка с партньорите. По този начин те имаха възможност да изучат инструментите на онлайн платформа със свободен достъп за създаване на дизайн на печатни материали на различна тематика.
От линка може да разгледате платформата CANVA:
https://designschool.canva.com/

*   *   *

The young people held training to create invitations for representative events.
They shared their ideas online with partners. In this way, they were able to learn the tools of an online free platform to create a design of printed materials on a different subject.
From the link you can see the CANVA platform:

https://designschool.canva.com/

Представяме Ви предложението на Джанер Реджеб:


_____________________________________________________
20.06.2018 г.
Младежи взеха участие в семинар на Google „Дигитален гараж“
Google организира безплатни дигитални обучения в над 37 града в България, включително в Хасково
 📌 По време на семинара бяха поставени акценти върху възможностите, които дигиталният свят предоставя. По време на обучението се проведе и дискусия, в която се включиха представители и собственици на малки и средно големи фирми, както и всички желаещи да обогатят дигиталните си умения в използването на онлайн инструменти за растеж. 
📌 Какво е Дигитален гараж?
Дигитален гараж е програма, която помага на хората да подобрят дигиталните си умения безплатно. Програмата предлага онлайн и офлайн обучения, създадени от Google, които допринасят за разрастването на бизнеса онлайн, следвайки собствено темпо и чрез гъвкави и персонализирани уроци. 
📌 Защо онлайн присъствието е толкова важно за малките и средни бизнеси?
📊 70% от хората в България използват интернет за лични цели
📊 55% от хората в България използват смартфон
📊 48% от хората в България, които използват интернет, пазаруват онлайн
📊 56% от хората в България, които използват интернет, сравняват услуги и продукти онлайн преди покупка

*   *   *

Young people took part in a Google Digital Workshop
Google organizes free digital training in over 37 cities in Bulgaria, including Haskovo
 📌 During the workshop, emphasis was placed on the opportunities that the digital world provides. During the training, a discussion was held involving representatives and owners of small and medium-sized businesses as well as anyone wishing to enrich their digital skills in the use of online growth tools.
What is a Digital Garage?
Digital garage is a program that helps people improve their digital skills for free. The program offers online and offline training created by Google that contributes to the growth of businesses online, following their own pace and through flexible and personalized lessons.
📌 Why is online presence so important to small and medium businesses?
📊 70% of people in Bulgaria use the Internet for personal purposes
📊 55% of people in Bulgaria use a smartphone
📊 48% of people in Bulgaria using the Internet shop online
📊 56% of people in Bulgaria using the Internet compare servicesand products online before purchase
---------------------------------------------------------------------------------
June, 2018
Training orientated towards development of emotional and cognitive knowledge.
Does this make us more entrepreneurial in real life?
The youngsters held an event, successfully entering different roles and recreating a journey through the literary epochs from the Middle Ages to the Renaissance. They showed how important it is to be entrepreneurial and unique in your thinking and deeds. Especially exciting was the scene with Don Quixote. The well-developed drama techniques of the students were evident in the demonstration of the Announcement - Taming the Rebel.
The purpose of the event has shown that the impact of a situation lies in the attractiveness of the actions and the clarity of the words.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Обучение ориентирано към развитие на емоционалната и когнитивна познавателност.
Прави ли ни това по-предприемчиви в реалния живот?
Младежи проведоха събитие, като успешно влезнаха в различни роли и пресъздадоха пътуване през литературните епохи от Средновековието до Ренесанса. Те показаха колко е важно да си предприемчив и уникален в мисленето и постъпките си. Особено вълнуваща беше сцената с Дон Кихот. Добре развитите драма техники на учениците проличаха при демонстриране на анонса – Укротяване на опърничавата.
Целта на събитието показа, че ефекта от въздействието на дадена ситуация се крие в атрактивността на действията и яснотата на думите.

#AcademyFutureForBusinessDevelopment

*   *   *
May 2018
WORKSHOP ON ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES FOR YOUTH - MALAGA, SPAIN
Organized by PROJUVEN

For more information you can use this link:

*   *   *

28/02/2018

Youth participation in "Pink T-shirt Day". They created their works, which is a stand against bullying. In order for a young person to be creative and enterprising, he/she must develop in an environment that stimulates him/her.

Участие на младежите в "Ден на розовата фланелка". Те създадоха своите произведения, с които се обявиха срещу тормоза. За да бъде един млад човек креативен и предприемчив той трябва да се развива в среда, която го стимулира.
*   *   *

15/02/2018The project partners have published information on recruitment in Blended Mobility in Bulgaria.

For more information, please follow these links:

PUBLICATIONS FUTURO DICITALE, ITALY*   *   *

10/12/2017

The program for Second Transnational Meeting in Italy /16 - 17 December 2017/. All topics have been discussed beforehand between all project partners.

*   *   *

10/12/2017


The activities carried out under the IMCEskills project were presented during the Advanced Training - Train the trainers, conducted in Budapest, December 3 - 6, 2017 in European Youth Center

The training was attended by Mrs. Gergana Petrova - Project Coordinator. During the training, funded by the HRDC, EURODESK program, our representative increased her competencies in organizing youth trainings and events.

The "Future for Business Development" Academy is a multiplayer for the town of Haskovo and, in this connection, has guided the young people from the region how to participate in ERASMUS + activities.

#Eurodesk #Erasmus + #IMCEskills

The presentation can be viewed from the following link:

30/11/2017
Dissemination events organized by Futuro Digitale in Italy

23/06/2017


Хубаво е когато един млад човек осъществява мечтите си. Не е лесно, но при проява на упоритост и постоянство нещата се получават.

Тази вечер един от участниците в проекта 17-годишният Стефан Евтимов представи първата си стихосбирка “Четири кафяви очи” в Младежкия център.

Той пише поезия от 2 години, а по стихосбирката, която излиза от печат днес е работил от няколко месеца. Младежът има редица награди от национални литературни конкурси и вече е приет в университет.

Младежите от „Академия Бъдеще за Бизнес Развитие“ го подкрепиха, като взеха активно участие в рганизацията и провеждането на първата презентация на книгата в град Хасково.

Дуран Дуран режисира и засне видео клипа за представяне на книгата в онлайн пространството.


Това е публикацията в регионалните медии:
It's wonderful when a youngster realizes his dreams. It's not easy, but in the face of persistence things are getting.
One of the Bulgarian participants in the project, 17-year-old Stefan Evtimov, presented his first poem collection "The Four Brown Eyes" at the Youth Center in his born town.

He has been writing poetry for 2 years, and the poetry book that goes out of print today has been working for several months. The youth has a number of awards from national literary competitions and has already been admitted to a university.
The young people from the "Academy Future for Business Development" supported him by taking an active part in the organization and conducting of the first presentation of the book in the town of Haskovo.

Duran Duran directed and filmed the video for the presentation of the book online.

This is the publication in regional madia:

http://haskovo.info/62095/

http://www.haskovo.net/news/430814/%E2%80%9CCHetiri-kafyavi-ochi-nadnichat-prez-parvata-stihosbirka-na-17-godishniya-Stefan-Evtimov

* * *

15/06/2017

Изключително интересно протичат срещите между участниците в проекта. Тяхната креативност, любознателност и ясна визия за бъдещето са предпоставка за разнообразните им предприемачески идеи. Стефан Евтимов стана най-младия български автор и издаде първата си книга. Богомил Петров се превърна в мисионер на новите технологии в класната стая и участва активно в провеждането на демонстрации пред ученици от различни училища с трейнъра на младежката група Гергана Петрова. 

В момента участниците работят по проект, в който трябва да си се представят в следната симулативна среда: Те са част от екип за разработване на играчки, предназначени за деца с намалени възможности. Тяхната задача е да направят проучвания и да предложат свои идеи за играчки, които биха били полезни и интересни за деца със специални потребности. 

* * *
Extremely interesting are the meetings between Bulgarian participants in the project. Their creativity, curiosity and a clear vision of the future are prerequisites for their diverse entrepreneurial ideas. Stefan Evtimov became the youngest Bulgarian author and published his first book. Bogomil Petrov has become a missionary for new technologies in the classroom and has been actively involved in conducting demonstrations for students from different schools with the youth group trainer Gergana Petrova.
At the moment, the participants are working on a project where they have to present themselves in the following simulation environment: They are part of a team to develop toys designed for children with reduced opportunities. Their task is to do research and offer their own ideas for toys that would be useful and interesting for children with special needs.

* * *
03/05/2017

В периода 26.04.2017 - 02.05.2017 се проведе първа мобилност по проекта в град Малага, Испания. 
Ето как с няколко думи можем да обобщим преживяното:
- нови приятелства;
- нови идеи;
- предприемачески опит;
- стимул за работа, творчество, толерантност.
***

15/04/2017
Италианският ни партньор "FUTURO DIGITALE" публикува информация за проекта, за целите и резултатите, които трябва да се постигнат на официалния уебсайт на организацията. Тя може да бъде разгледана от следния линк:

http://www.futurodigitale.org/it/innovative-approaches-and-non-formal-methods-to-promote-creative-potential-and-entrepreneurial-skills-among-young-people/


Избрани са и участниците от Италия, които ще присъстват на мобилността в Малага, Испания. Всички партньори в проекта използваха единни критерии при реализирането на селекцията.
Това са амбициозни млади хора с креативно мислене и интереси към новите технологии.***

11/04/2017

Видеото от проведената първа транснационална среща по проекта, която се проведе в София е вече обработено и монтирано. Ясно проличава добрия дух от проведените разговори. Партньорите диференцираха дейностите помежду си. За съжаление се оказа, че италианският ни партньор "Cis- Scuola per la gestione di Impresa" не притежава капацитет да изпълни възложените му от координиращата организация ангажименти. Това наложи смяна на партньора с италианската организация "FUTURO DIGITALE"

Ето и линк към видеото:


***
09/03/2017

Here the infopack for the mobility in Malaga.

http://bit.ly/2nmAXIt
***
08/03/2017
Испанският ни партньор - Asociacion Projuven организира семинар в училище IES "Siera Bermeja" в град Малага, на който представи целите и приоритетите на проекта. За краткост на заглавието на проекта решихме да използваме абревиатура „IMCEskills“.


***
03/03/2017
Списък с одобрените участници
Вече е ясен списъка с одобрените кандидатури на младежите, желаещи да се включат в проекта от страна на координиращата организация „Академия Бъдеще за Бизнес Развитие“. Екипът на проекта сърдечно благодари на всички, които изявиха желание и разбира се всички те са добре дошли да се включат в планираните дейности на регионално ниво.Прилагаме списъкът на младежите, които от 26.04.2017 до 02.05.2017 ще вземат участие в Първата мобилност по проекта до град Малага, Испания.
***
1. Надежда Коритарева - младежки лидер и ръководител на организация„Академия Бъдеще за Бизнес Развитие“ - град София

2. Дуран Дуран
3. Богомил Петров
4. Стефан Евтимов
5. Елена Иванова
6. Теодора Тодорова
7. Ива Клисарова
8. Рая Любенова

***

27/02/2017

The programme of transnational meeting in BULGARIA 03.03.17 - 04.03.17
21/02/2017 

Академия Бъдеще за Бизнес Развитие създаде споделено дисково пространство в GoogleDrive за нуждите на проекта. Тази технология е една от посочените за използване в проектното предложение, тъй като притежава богат набор от инструменти, които ще улеснят учасниците за споделяне на извършените от тях дейности в проекта. Логическото подреждане и връзките, които ще бъдат създадени към Google Disk ще следват логиката на организация на виртуалното пространство в Office 365, защото по този начин се управлява обмена на данни и информация в повече от компаниите, както в Европа, а така и по света. Целта от използването на споделено дисково пространство е младежите - участници в проекта да развият компетенции, свързани със структуриране на информацията, нива на споделяне, йерархия на вграждането, и др. Дейностите, свързани с моделирането на споделеното дисково пространство ще се извършват през цялото време на изпълнение на проекта. За широката аудитория ще се споделят линкове или ще се вграждат папки с възможност за разглеждане.

Използвайте следния линк, за да заявите участие в проекта:
****

Academy "Future for Business Development" created a shared Disk space GoogleDrive for the project. This technology is one of those described in the project proposal, as it has a rich set of tools that will facilitate participants' sharing of their activities in the project. The logical arrangement and connections that will be created to Google Disk will follow the logic of organization of      Office 365 because thus manage the exchange of data and information in more of the companies in Europe, but also worldwide. The purpose of using shared Disk space is that in such a way - youth - project participants will develop competencies related to the structuring of information sharing levels, hierarchy of embedding, and more. Activities related to the modeling of shared disk space will be carried out throughout the project. The general audience will share links or embedded folders with an option for consideration. 

Use the link in case you want to participate in the project.
***
20/02/2017

To share your post you must click on + button. Then  you can write in the box that appear


Made with Padlet

1/02/2017

Стартираме отворена процедура за набиране на младежи за участие в проект 

We launch an open call for young people to participate in the project

"Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people". Пълният текст на поканата и изискванията на заявлението за кандидатстване може да намерите в прикачения файл.

Application / youth over 18 years. / Participation in the project of Erasmus+

Заявление /за младежи над 18г./ за участие в проект на програма Еразъм+.

Application / youth under 18 years. / Participation in the project of Erasmus+

14/01/2017

From here you can see the preliminary program for the first three months of the project activities.

Оттук може да разгледате предварителната програма за първите три месеца от дейностите по проекта.
02/01/2017

Due to the project "Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people" will be held First Transnational meeting in Bulgaria between Organizations from Bulgaria, Spain and ItalyOn transnational meeting the rules of effective cooperation and the criteria for selection of the project participants will be discussed and decided; the dissemination and evaluation of the project outcomes; the structure and the rules of running the project ect.

Dear Partners,
Like first steps of the real activities in the project we have to create Entrepreneurial Training Modules, which will contain 3 competence areas /‘‘Ideas and opportunities", "Resources’"and "Into action’’/ that directly mirror the definition of entrepreneurship as the ability to turn ideas into practice.into action that generate value for someone other than oneself.

No comments:

Post a comment