Saturday, 22 December 2018

3rd Transnational project meetings took place

Трета Трансгранична среща по Еразъм+ проекта протече, както беше предвитено в програмата. По уважителни причини координаторът на испанската Association Projuven бяха извън страната, но но срещата присъства друг техен представител.Обсъдихме създадените продукти по време на изпълнение на проекта и планувахме сроковете за оставащите задачи.По време на срещата обсъдихме възможностите за продължаване на дейностите и след приключване на проекта, а също и на индикаторите за засилване на неговото въздействиe.

*   *   *

A Third Transnational meeting under the Erasmus + project took place, as foreseen in the program. For good reasons, the coordinator of the Spanish Association Projuven was outside the country, but the meeting was attended by another representative of the organization.We discussed the created products during the implementation of the project and planned the deadlines for the remaining tasks.During the meeting, we discussed the possibilities for continuation of the activities after the end of the project as well as the indicators for strengthening its impact.

All photos created during the meeting is in shared disk space of the project:


No comments:

Post a comment